فروردین ۰۸، ۱۳۸۵

...

زمين تاريك مي شود تاريك و تاريك تر روشن مي شود روشن و روشن تر به تاريكي اش شك نمي كنم به روشنايي اش شك نمي كنم من به نبودن شك نمي كنم

هیچ نظری موجود نیست: